Lamanya Dajjal Menetap Di Bumi, Ciri-ciri Fisik Dajjal, Cara Menangkal Dajjal, Yang Diperbuat Dajjal


Dari Nawwas bi Sam’an disebutkan: Di suatu pagi Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam menceritakan tentang Dajjal dengan suara pelan, lalu suaranya meninggi seolah-olah Dajjal telah berada di salah satu kebun kurma ( di kota Madinah ). Kami beranjak dari majelis Beliau, kemudian kami datang lagi. Sepertinya Beliau tahu, lalu berkata, “Ada apa?”

Kami menjawab, “Wahai Rasulullah, tadi pagi engkau menceritakan tentang Dajjal dengan suara pelan lalu meninggikan suara, sehingga kami mengira Dajjal telah muncul di salah satu kebun kurma”. Nabi Shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Ada selain Dajjal yang lebih aku khawatirkan. Jika Dajjal keluar sekarang, aku yang akan menghadapinya, namun jika ia keluar setelah aku tiada, masing-masing kalian menghadapinya. Allah subhana wa ta’ala menjadikan penggantiku pada seorang setiap muslim. Dajjal seorang pemuda berambut keriting, matanya sebelah kanan celek, aku menyerupakannya dengan Abdul Uzza bin Qathan (lelaki Quraisy yang hidup di zaman Jahiliyah). Maka barang siapa yang menemuinya bacalah surat Al-Kahfi. Ia keluar dari sebuah jalan antara Syam dan Iraq, lalu ia berbuat binasa kesana kemari. Hai hamba Allah, tetaplah dalam dien kalian!”

Kami bertanya, “Wahai Rasulullah, berapa lama ia di bumi? Rasul shalallahu ‘alaihi wasallam menjawab, “Empat puluh hari. Satu harinya seperti setahun, satu harinya seperti sebulan, satu harinya seperti seminggu, sisa harinya seperti hari-hari biasa.” Kami bertanya lagi , “Wahai Rasulullah, satu hari seperti setahun itu, apakah cukup shalat sehari saja?” Nabi Shalallahu ‘alaihi wasallam menjawab lagi, ” Tidak, tapi perkirakanlah saja selama setahun. ” Kami bertanya, “Bagaimana kecepatan jalannya?” Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Seperti awan ditiup angin. Dajjal mendatangi suatu kaum lalu menyeru mereka, kemudian mereka beriman kepadanya dan mematuhinya. Ia perintahkan langit, lalu turunlah hujan. Ia perintahkan bumi, keluarlah tumbuh-tumbuhan. Punuk unta dan kantung susu hewan ternak penuh berisi. Kemudian ia mendatangi suatu kaum lalu menyeru mereka agar beriman kepadanya, tetapi mereka menolak seruannya. Kemudian ia meninggalkan daerah tersebut, lalu mereka ditimpa kekeringan sampai mereka tidak mempunyai sedikitpun harta. Setelah itu ia melewati gedung yang runtuh dan berkata, ‘Keluarlah harta karunmu!’ , maka harta berterbangan mengikutinya seperti lebah. Kemudian ia memanggil seorang pemuda dan menebasnya dengan pedang hingga badannya terbelah dua. Kemudian ia panggil lagi, si pemuda yang sudah terbelah itu bangkit sambil mentertawakan Dajjal.  Di saat itulah muncul Nabi Isa ‘alaihisalam, lalu mengejar Dajjal dan mendapatinya di pintu gerbang kota Lud (di Palestina) yang kemudian ia membunuh Dajjal. ” (HR Muslim)

Hadist Lengkapnya:

Telah menceritakan kepada kami [Abu Khaitsamah Zuhair bin Harb] telah menceritakan kepada kami [Al Walid bin Muslim] telah menceritakan kepadaku [Abdurrahman bin Yazid bin Jabir] telah menceritakan kepadaku [Yahya bin Jabir Ath Tho`i] hakim Himsh, telah menceritakan kepadaku [Aburrahman bin Jubair] dari [ayahnya, Jubair bin Nufair Al Hadlrami] ia mendengar [An Nawwas bin Sam’an Al Kilabi]. Telah menceritakan kepadaku [Muhammad bin Mihran Ar Razi], teks miliknya, telah menceritakan kepada kami [Al Walid bin Muslim] telah menceritakan kepada kami [Abdurrahman bin Yazid bin Jabir] dari [Yahya bin Jabir Ath Tha`i] dari [Abdurrahman bin Jubair bin Nufair] dari [ayahnya, Jubair bin Nufair] dari [An Nawwas bin Sam’an] berkata: Pada suatu pagi, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam menyebut Dajjal, beliau melirihkan suara dan mengeraskannya hingga kami mengiranya berada disekelompok pohon kurma. Kami pergi meninggalkan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam lalu kami kembali lagi, beliau mengetahui hal itu pada kami lalu beliau bertanya: “Kenapa kalian?” kami menjawab: wahai Rasulullah, Tuan menyebut Dajjal pada suatu pagi, Tuan melirihkan dan mengeraskan suara hingga kami mengiranya ada disekelompok pohon kurma, beliau bersabda: “Selain Dajjal yang lebih aku khawatirkan pada kalian, bila ia muncul dan aku berada ditengah-tengah kalian, aku akan mengalahkannya, bukan kalian dan bila ia muncul dan aku sudah tidak ada ditengah-tengah kalian, maka setiap orang adalah pembela dirinya sendiri dan Allah adalah penggantiku atas setiap muslim, ia adalah pemuda ikal, matanya menonjol, mirip ‘Abdu Al ‘Uzza bin Qathan. Siapa pun diantara kalian yang melihatnya hendaklah membaca permulaan surat Al Kahfi, ia muncul diantara Syam dan ‘Irak lalu banyak membuat kerusakan dikanan dan dikiri, wahai hamba-hamba Allah, teguhlah kalian.” Kami bertanya: Berapa lama ia tinggal di bumi? Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam menjawab: “Empat puluh hari, satu hari seperti setahun, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti satu pekan dan hari-hari lainnya seperti hari-hari kalian.” Kami bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana menurut Tuan tentang satu hari yang seperti satu tahun, cukupkah bagi kami shalat sehari? Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: “Tidak, tapi perkirakanlah ukurannya.” Kami bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana kecepatannya di bumi? Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam menjawab: Seperti hujan yang diakhiri angin. Ia mendatangi kaum dan menyeru mereka, mereka menerimanya, ia memerintahkan langit agar menurunkan hujan, langit lalu menurunkan hujan, ia memerintahkan bumi agar mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, bumi lalu mengeluarkan tumbuh-tumbuhan lalu binatang ternak mereka pergi dengan punuk yang panjang, lambung yang lebar dan kantong susu yang berisi lalu kehancuran datang lalu ia berkata padanya: ‘Keluarkan harta simpananmu.’ Lalu harta simpanannya mengikutinya seperti lebah-lebah jantan. Kemudian ia memanggil seorang pemuda belia, ia menebasnya dengan pedang lalu memutusnya menjadi dua bagian lalu memanggilnya, ia datang memanggut-manggutkan wajahnya seraya tertawa, saat ia seperti itu, tiba-tiba ‘Isa putra Maryam turun di sebelah timur Damaskus di menara putih dengan mengenakan dua baju berwantek za’faran seraya meletakkan kedua tangannya diatas sayap dua malaikat, bila ia menundukkan kepala, air menetas dan bila ia mengangkat kepala keringat bercucuran seperti mutiara, tidaklah orang kafir mencium bau dirinya kecuali mati dan bau nafasnya sejauh matanya memandang. Isa mencari Dajjal hingga menemuinya di pintu Ludd lalu membunuhnya. Setelah itu Isa putra Maryam mendatangi suatu kaum yang dijaga oleh Allah dari Dajjal. Ia mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan tingkatan-tingkatan mereka disurga. Saat mereka seperti itu, Allah mewahyukan padanya: ‘Sesungguhnya Aku telah mengeluarkan hamba-hambaKu, tidak ada yang bisa memerangi mereka, karena itu giringlah hamba-hambaKu ke Thur. Allah mengirim Ya’juj dan Ma’juj, ‘Dari segala penjuru mereka datang dengan cepat.’ (Al Anbiyaa`: 96) Lalu yang terdepan melintasi danau Thabari dan minum kemudian yang belakang melintasi, mereka berkata: ‘Tadi disini ada airnya.’ nabi Allah Isa dan para sahabatnya dikepung hingga kepala kerbau milik salah seorang dari mereka lebih baik dari seratus dinar milik salah seorang dari kalian saat ini, lalu nabi Allah Isa dan para sahabatnya menginginkan Allah mengirimkan cacing di leher mereka lalu mereka mati seperti matinya satu jiwa, lalu ‘Isa dan para sahabatnya datang, tidak ada satu sejengkal tempat pun melainkan telah dipenuhi oleh bangkai dan bau busuk darah mereka. Lalu Isa dan para sahabatnya berdoa kepada Allah lalu Allah mengirim burung seperti leher unta. Burung itu membawa mereka dan melemparkan mereka seperti yang dikehendaki Allah, lalu Allah mengirim hujan kepada mereka, tidak ada rumah dari bulu atau rumah dari tanah yang menghalangi turunnya hujan, hujan itu membasahi bumi hingga dan meninggalkan genangan dimana-mana. Allah memberkahi kesuburannya hingga hingga sekelompok manusia cukup dengan unta perahan, satu kabilah cukup dengan sapi perahan dan beberapa kerabat mencukupkan diri dengan kambing perahan. Saat mereka seperti itu, tiba-tiba Allah mengirim angin sepoi-sepoi lalu mencabut nyawa setiap orang mu`min dan muslim dibawah ketiak mereka, dan orang-orang yang tersisa adalah manusia-manusia buruk, mereka melakukan hubungan badan secara tenang-terangan seperti keledai kawin. Maka atas mereka itulah kiamat terjadi.” Telah menceritakan kepada kami [Ali bin Hujr As Sa’di] telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Aburrahman bin Yazid bin Jabir] dan [Al Walid bin Muslim], berkata Ibnu Hujr: Hadits salah satunya membaur pada hadits yang lain. Dari [Abdurrahman bin Yazid bin Jabir] dengan sanad ini seperti yang telah kami sebutkan, tapi ia menambahkan setelah sabda beliau: “Tadi disini ada airnya, ” “Mereka berjalan hingga sampai gunung khamar, gunung Baitul Maqdis, mereka berkata: ‘Kita telah membunuh orang-orang yang ada di bumi, ayo kita bunuh yang ada di langit.’ Mereka pun melesakkan panah mereka ke langit lalu Allah membalikkan panah mereka bermerah darah.” Disebutkan dalam riwayat Ibnu Hujr: “Sesungguhnya Aku telah menurunkan hamba-hambaKu, tidak ada seorang pun yang bisa memerangi mereka.”[HR. Shahih Muslim: 5228, Kitab Fitan, Bab Dizkrud Dajjal]

Dalam ‘Armagedon, Peperangan Akhir Zaman” Wisnu Sasongko mengkompromikan antara hadist tentang masa Dajjal yang satu hari pertamanya bagai satu tahun dengan mengkaitkan peristiwa Ad-Dukhan (asap) yang akan muncul. Peristiwa Dukkhan yang akan muncul di akhir zaman disebabkan oleh tabrakan meteor menghantam bumi sehingga menimbulkan asap yang mengenai semua manusia. Peristiwa asap (kabut) itulah yang menyebabkan matahari tertutup sehingga terhalang sinarnya di bumi, dan ini terus berlangsung selama satu tahun. Oleh karena itu Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam tetap memerintahkan agar manusia mengerjakan shalat berdasarkan hitungan waktu (jarak) bukan dengan bilangan satu hari tersebut. Wallahu a’lam bish showab.

Namun Pendapat tersebut perlu dipertimbangkan sebab ada riwayat yang menjelaskan bahwa Dajjal mampu menahan perputaran matahari. Hal itu sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Imam Al-Hakim dan Nu’aim bin Hammad dalam Al-Fitan

———-

Ciri-ciri Fisik dan Sifatnya

Dajjal adalah laki-laki keturunan Adam. Ia seorang pemuda Yahudi berkulit merah, bertumbuh pendek (diriwayat lain disebutkan besar dan tinggi), berambut keriting, dahinya lebar, pundaknya bidang, matanya sebelah kanan buta, dan matanya ini tidak menonjol keluar dan juga tidak tenggelam, seperti buah anggur yang masak. Pada mata sebelah kirinya terdapat daging tumbuh yang lebih tebal dari sudutnya*. Diantara kedua matanya terdapat tulisan ka fa ra yang terpisah yang dapat dibaca oleh setiap mukin, baik yang buta huruf maupun yang pandai menulis. Ciri menonjol lainnya adalah bahwa ia mandul, tidak punya anak.

* Mata kanannya buta, seolah-olah buah anggur yang bulat. Maksudnya, hilang sinar matanya sehingga ia tidak dapat melihat dengannya. Matanya tidak menonjol dan tidak pula cekung. Inilah sifat anggur. Jika airnya hilang dan tinggal kulitnya, seolah-olah buah itu belum masak. Sedangkan, mata kirinya yang digunakan untuk melihat, bersinar kehijauan, seolah-olah bintang yang bersinar terang. Akan tetapi, matanya tajam seperti cermin bersinar hijau, atau seperti buah anggur yang paling menonjol di antara setandan buah anggur, atau seperti dahakyang berada di dinding kapur. Di dalamnya juga terdapat kulit atau daging yang tumbuh, seolah-olah  telah menyatu dengan darah. Jadi, Dajjal mempunyai dua mata yang cacat karena cacat adalah aib, dan setiap cacat pada segala sesuatu adalah aib, sedangkan ia mempunyai cacat mata yang ada di wajahnya. Mata kanannya benar-benar cacat karena buta atau tidak dapat melihat, sedangkan mata kirinya tajam (melotot) dan diatasnya terdapat selaput mata. Jadi, setiap matanya dapat dikatakan cacat yang sebenarnya. (Lihat: Mengungkap Berita Besar dalam Kitab Suci hal 112, Abdul Wahhab Abdus Salam).

1. Dari Ibnu Umar r.a, Rasulullah saw bersabda, “… maka aku pergi sambil menoleh, tiba-tiba ada laki-laki  yang berkulit merah dan rabutnya berombak.” [HR. Bukhari, Muslim dan Malik]

2. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman r.a, bahwa Rasulullah saw bersabda, “Dajjal adalah orang yang cacat mata kirinya dan rambutnya keriting seperti buih karena lebatnya.” [HR. Muslim]

3. Dari Abu Umamah r.a, Rasulullah saw bersabda, “Dajjal berperawakan dan tinggi serta berambut keriting…” [HR. Ibnu Majjah]

4. Dalam Hadist Hudzaifah disebutkan, “Sesungguhnya Dajjal itu matanya terhapus dan di atasnya terdapat selaput mata yang tebal… ” [HR. Muslim]

5. Dari Abu Sa’id Al-Kudri r.a, bahwa Rasulullah saw bersabda, “Dan tidaklah diutus seorang nabi yang diikuti itu, kecuali untuk memperingatkan kaumnya terhadap Dajjal. Aku telah menerangkan perkaranya bahwa ia cacat, sedang Tuhan kalian tidaklah cacat. Mata kanannya menonjol dan tidak dapat disembunyikan, seolah-olah dahak yang berada di dinding kapur, sedangkan mata kirinya seperti planet yang bulat …” [HR. Ahmad]

6. Dari Umar r.a bahwa Rasulullah saw bersabda, “Ketika saya sedang tidur, saya bermimpi melakukan thawaf di Baitullah…” Lalu beliau mengatakan bahwa beliau melihat Isa Ibnu Maryam a.s, kemudian melihat Dajjal dan menyebutkan ciri-cirinya dengan sabdanya, “Dia itu seorang laki-laki yang gemuk, berkulit merah, berambut keriting, matanya buta sebelah, dan matanya itu seperti buah anggur yang masak (tidak bersinar), ” Para sahabat berkata, “Dajjal ini lebih menyerupai Ibnu Qathn”, seorang laki-laki dari Khuza’ah.” [Shahih Bukhari, Kitabul Fithan, Bab Dzikrid Dajjal 13:90, Shahih Muslim, Kitabul Iman, Bab Dzikril Masih Ibni Maryam ‘alaihissalam wal-Masihihd-Dajjal 2:237]

Ibnu Qathan: Namanya Abdul ‘Uzza bin Qathan bin Amr Al-Khuza’i. Adad yang mengatakan bahwa dia berasal dari kalangan Bani Musthaliq dari suku Khuza’ah. Ibunya bernama Halah binti Khuwailid. Ibnu Qathan tidak memiliki hubungan kesahabatan dengan Rasulullah saw karena dia telah meninggal pada zaman jahiliah. Adapaun tambahan riwayat yang mengatakan bahwa dia pernah bertanya kepada Nabi saw, “Apakah keserupaannya dengaku itu membahayakan bagiku?” Lalu Nabi menjawab, “Tidak, engkau muslim sedang dia kafir.” adalah tambahan yang dha’if dari riwayat Al-Mas’udi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang dicampur dengan hadits lain. [Ta’liq Ahmad Syakir atas Musnad Ahmad 15:30-31; Al-Istabah Fi Tamyizish-Shahabah 4:239, dan Fathul-Bari 6:488 dan 13:10]

7. Dan di antara sifat-sifatnya (ciri-cirinya) lagi ialah seperti yang disebutkan dalam hadits Fathimah binti Qais r.a mengenai kisah Al-Jasasah yang ada dalam riwayat itu Tamim Ad-Dari r.a berkata, “… Lalu kami berangkat dengan segera sehingga ketika kami sampai di biara tiba-tiba di sana ada seorang yang sangat besar dan diikat sangat erat…” [Shaih Muslim, Kitabul Fitan wa Asy-rathis Sa’ah, Bab Qishshatil Jasasah 18:81]

8. Dalam hadits Imran bin Husein r.a, ia berkata, Saya mendengar Rasulullah saw bersabda, “Semenjak diciptakannya Adam hingga datangnya hari kiamat tidak ada makhluk yang lebih besar daripada Dajjal.” [Shahih Mualim 18:86-87]

9. Dajjal tidak punya keturunan, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits Abi Sa’id Al-Khudri r.a dalam kisahnya bersama Ibnu Shayyad. Kata Ibnu Shayyad kepada Abu Sa’id, “Saya bertemu orang banyak dan mereka mengira saya ini Dajjal. Bukankah Anda pernah mendengar Rasulullah saw bersabda bahwa Dajjal tidak punya anak (keturunan)?” Abu Sa’id menjawab, “Betul.” Ibnu Shayyad berkata lagi, “Padahal saya punya anak… ” [Shahih Muslim, Kitabul Fitan wa Asyrathis Sa’ah, Bab Dizkri Ibnu Shayyad  18:50]

10. Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah saw pernah menyebut-nyebut Dajjal di hadapan orang banyak, lalu beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah Ta’ala tidak buta sebelah matanya. Ketahuilah, sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal itu buta sebelah matanya yang kanan seakan-akan matanya itu buah anggur yang tersembul.” [Shahih Bukhari, Kitabul Fitan, Bab Dizkird Dajjal 13:90; dan Shahih Musli, Kitabul Fitan wa Asy-rathis Sa’ah, Bab Dzikrid Dajjal 18:59]

11. Ubadah bin Ash-Shamit r.a meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya Masih Dajjal itu seorang lelaki yang pendek dan gemuk, berambut kribo, buta sebelah matanya, dan matanya itu tidak menonjol serta tidak tenggelam. Jika ia memanipulasi kamu, maka ketahuilah bahwa Rabbmu  tidak buta sebelah matanya.” [Aunul Ma’bud Syarah Sunan Abi Dawud 11:443. Hadits ini derajatnya shahih. Lihat: Shahih Al-Jami’ Ash-Shaghir 2:317-318, hadits nomor 245]

12. Dalam hadits Abu Hurairah r.a, Rasulullah saw bersabda, “Adapun Masih kesesatan itu adalah buta sebelah matanya, lebar jidatnya, bidang dadanya bagian atas dan bengkok (kakinya).” [Musnad Imam Ahmad 75: 28-30 dengan tahqiq dan syarah Ahmad Syakir. Dia berkata, “Isnadnya shahih”. Hadits ini juga dihasankan oleh Ibnu Katsir; An-Nihayah. Fil Fitan wal Malahin 1:130 dengan tahqiq Dr. Thaha Zaini].

13. Dalam hadits Hudzaifah r.a, Rasulullah saw bersabda, “Dajjal itu buta matanya sebelah kiri dan lebat rambutnya.” [Shahih Muslim, Kitabul Fitan wa Asyrathis Sa’ah, Bab Dzikrid Dajjal 18:60-61]

14. Dalam hadits Anas r.a, Rasulullah saw bersabda, “Dan di antara kedua matanya termaktub tulisan ‘kafir’. [Shahih Bukhari, Kitabul Fitan, Bab Dzikrid Dajjal 13:91; dan Shahih Muslim, Kitabul Fitan wa Asyrathus Sa’ah, Bab Dizkrud Dajjal 18:59]. Dan dalam satu riwayat disebutkan: “Kemudian beliau mengejanya – kaf fa ra – yang dapat dibaca oleh setiap muslim.” [Shahih Muslim 18:59]. Dan dalam satu riwayat lagi dari Hudzaifah, “Dapat dibaca oleh setiap orang mukmin, baik ia tahu tulis baca maupun tidak.” [Shahih Muslim 78:67]

——-

Fitnah Dajjal dalam Menghidupkan dan Mematikan

Hal ini tergambarkan dalam Hadist Shahih Bukhari dan Muslim. Juga ada sebuah Hadist Riwayat Ibnu Majah, akan tetap ada salah seorang perawinya didhaifkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa’i

Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Bukair] telah menceritakan kepada kami [Al Laits] dari [‘Uqail] dari [Ibnu Syihab] berkata, telah mengabarkan kepada saya [‘Ubaidullah bin ‘Abdullah bin ‘Uqbah] bahwa [Abu Sa’id Al Khudriy radliallahu ‘anhu] berkata, telah menceritakan kepada kami Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dengan pembicaraan yang panjang tentang Dajjal. Diantara yang Beliau ceritakan tentangnya adalah, Beliau berkata: “Dajjal akan datang pada suatu tanah yang tandus di Madinah (untuk memasuki Madinah) padahal dia diharamkan untuk memasuki pintu-pintu gerbang Madinah. Maka pada hari itu keluarlah seorang laki-laki yang merupakan manusia terbaik atau salah seorang dari manusia terbaik menghadangnya seraya berkata; Aku bersaksi bahwa kamu adalah Dajjal yang pernah diceritakan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Maka Dajjal berkata; Bagaimana sikap kalian jika aku membunuh orang ini lalu aku menghidupkannya kembali, apakah kalian masih meragukan kemampuanku?. Mereka menjawab: “Tidak”. Maka Dajjal membunuh laki-laki terbaik itu lalu menghidupkannya kembali. Laki-laki itu berkata, ketika Dajjal menghidupkannya kembali; “Demi Allah, hari aku tidak akan lebih waspada kecuali terhadap diriku sendiri. Maka Dajjal berkata; “Aku akan membunuhnya lagi”. Maka Dajjal tidak sanggup untuk menguasainya“. [HR. Shahih Bukhari: 1749, Kitab Haji]

… dari [An Nawwas bin Sam’an] berkata: … Kemudian ia memanggil seorang pemuda belia, ia menebasnya dengan pedang lalu memutusnya menjadi dua bagian lalu memanggilnya, ia datang memanggut-manggutkan wajahnya seraya tertawa, saat ia seperti itu,..”[HR. Shahih Muslim: 5228, Kitab Fitan, Bab Dizkrud Dajjal] Hadist lengkapnya ada dibagian awal tulisan ini.

Telah menceritakan kepada kami [Ali bin Muhammad] telah menceritakan kepada kami [Abdurrahman Al Muharibi] dari [Isma’il bin Rafi’ Abu Rafi’] dari [Abu Zur’ah As Saibani] -yaitu Yahya bin Abu ‘Amru- dari [‘Amru bin Abdullah] dari [Abu Umamah Al Bahili] dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah berkhutbah di hadapan kami, dan kebanyakan isi khutbah beliau selalu menceritakan kepada kami tentang Dajjal supaya kami berhati-hati. dan di antara isi khutbah beliau adalah: “Sungguh, semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam, tidak ada fitnah yang lebih besar dari Dajjal, dan tidak ada satu Nabi pun yang diutus oleh Allah melainkan ia akan memperingatkan kepada umatnya mengenai fitnah Dajjal. Sedangkan Aku adalah Nabi yang paling terakhir dan kamu juga ummat yang paling terakhir, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Dajjal akan keluar di tengah-tengah kalian. Sekiranya ia keluar, sedang aku masih berada di tengah-tengah kalian, maka Aku adalah pembela setiap orang muslim. Namun jika ia keluar setelah (kematian) ku, maka tiap-tiap kalian adalah penyelamat bagi dirinya sendiri, dan Allah sebagai penggantiku dalam menyelamatkan setiap muslim. Sesungguhnya ia akan keluar dari suatu celah yang terletak antara Syam dan Irak. Lalu ia akan berbuat kerusakan di sebelah kirinya dan kanannya. Wahai hamba Allah, wahai para manusia, teguhkanlah diri kalian, karena aku akan menerangkan sifat-sifatnya yang belum pernah diterangkan oleh seorang Nabi pun sebelumku. Pertama kali ia akan mendakwakan dirinya dengan mengatakan, ‘Aku adalah seorang Nabi.’ Padahal tidak ada Nabi setelahku, kemudian ia juga akan mendakwakan dirinya dengan mengataka, ‘Aku adalah Rabb kalian.’ Sedangkan kalian tidak akan bisa melihat Allah kecuali setelah kalian meninggal. Dan ia hanya memiliki satu mata, padahal Allah tidaklah bermata sebelah. Dan diantara kedua matanya tertulis kata ‘kafir’ yang hanya dapat dibaca oleh setiap muslim baik yang dapat menulis maupun yang tidak dapat menulis. Diantara fitnah-fitnahnya adalah, bahwa bersamanya ada surga dan neraka, namun pada hakekatnya nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka. Barangsiapa mendapatkan cobaan dengan nerakanya, hendaklah ia berlindung kepada Allah dan hendaklah ia membaca ayat di awal-awal surat Al Kahfi. Dan diantara fitnahnya juga adalah, ia akan berkata kepada seorang Arab, ‘Pikirkanlah olehmu, sekiranya aku dapat membangkitkan ayah dan ibumu yang telah mati, apakah kamu akan bersaksi bahwa aku adalah Rabbmu? ‘ Laki-laki arab tersebut menjawab, ‘Ya.’ Kemudian muncullah setan yang menjelma di hadapannya dalam bentuk ayah dan ibunya, maka keduanya berkata, ‘Wahai anakku, ikutilah ia, sesungguhnya dia adalah Rabbmu.’ Dan di antara firnah-fitnahnya adalah ia akan memaksa manusia lalu membunuhnya dan memotongnya dengan gergaji. Maka terbelahlah orang tersebut menjadi dua bagian. Kemudian Dajjal berkata, ‘Lihatlah oleh kalian kepada hamabku ini, sesungguhnya aku akan membangkitkannya, lalu dia akan mendakwakan bahwa Rabbnya adalah selain aku.’ Maka Allah pun membangkitkan orang yang terbelah tersebut. Lalu Dajjal berkata kepadanya, ‘Siapakah Rabbmu? ‘ ia menjawab, ‘Rabbku adalah Allah, dan kamu adalah musuh Allah. Kamu adalah Dajjal. Demi Allah, mulai hari ini, tidak ada hal yang lebih aku yakini selain dari (kedustaan) mu’.” [Abu Hasan Ath Thanafisi] berkata; telah menceritakan kepada kami [Al Muharibi] telah menceritakan kepada kami [‘Ubaidullah bin Al Walid Al Washafi] dari [‘Athiyah] dari [Abu Sa’id] dia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Laki-laki itu adalah dari ummatku yang mendapatkan derajat yang paling tinggi di surga.” Perawi berkata; Abu Sa’id berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Demi Allah, kami tidak melihat laki-laki tersebut melainkan Umar bin Khattab sehingga dia menyelesaikan segala urusannya.” Al Muharibi berkata, “Kemudian kembali ke hadits riwayat Abu Rafi’, dia berkata, “Dan termasuk dari fitnahnya (Dajjal) adalah memerintahkan langit supaya menurunkan air hujan, maka turunkah hujan, dan memerintahkan bumi supaya menumbuhkan tumbuhannya, maka bumi pun menumbuhkan tumbuhannya. Termasuk dari fitnahnya adalah ia melintasi suatu negeri, namun penduduknya mendustakannya, maka tidak satu binatang ternak pun yang tersisa melainkan akan binasa. Dan diantara fitnah-fitnahnya adalah bahwa ia akan melintasi suatu negeri, kemudian penduduknya membenarkannya, maka ia memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka turunkah hujan dan memerintahkan bumi supaya menumbuhkan tumbuhannya, maka tumbuhlah tumbuhannya. Sehingga binatang pada saat itu menjadi lebih besar dan lebih gemuk dibanding dengan masa-masa yang telah lalu, paling besar lambungnya dan paling banyak air susunya. Sungguh, tidak ada satu negeri pun di muka bumi ini yang tidak dimasuki dan dikuasai oleh Dajjal kecuali Makkah dan Madinah, dan dia tidak akan mampu memasukinya dari setiap celah-celah itu melainkan ia akan bertemu dengan menjaga tempat tersebut dengan pedang yang terhunus, sehingga ia akan singgah di suatu tempat yang kosong dan belum pernah diolah. Maka kota Madinah bergetar dengan tiga kali guncangan, sehingga tidak akan tersisa dalam kota tersebut seorang munafik baik laki-laki maupun perempuan kecuali keluar menemui Dajjal, kota Madinah pun terbebas dari orang-orang keji sebagaimana alat pompa besi menghilangkan karat pada besi, dan hari itu disebut dengan hari pembersihan.” Ummu Syuraik binti Abu Al ‘Akr berkata, “Wahai Rasulullah, dimanakah orang-orang Arab saat itu?” beliau menjawab: “Pada saat itu jumlah mereka sangatlah sedikit dan mereka berada di Baitul Maqdis sedangkan imam mereka adalah seorang laki-laki yang shalih. Ketika pemimpin mereka hendak maju ke hadapan untuk mengimami dalam shalat subuh, tiba-tiba turunlah Isa bin Maryam, maka mundurlah imam merka ke belakang supaya Isa maju untuk mengimami shalat. Isa lalu meletakkan tangannya di antara dua bahunya (pemimpin mereka) sambil berkata, ‘Majulah kamu dan pimpinlah shalat, karena sesungguhnya ia ditegakkan untuk kamu.’ Akhirnya pemimpin mereka pun mengimami mereka shalat, dan ketika shalat telah usai, Isa berkata, ‘Bukalah pintu.’ Mereka pun membukakan pintu, ternyata di belakangnya Dajjal telah menunggu bersama dengan tujuh puluh ribu orang Yahudi, masing-masig dari mereka memiliki pedang terhunus yang terbuat dari emas dan berjubah besar berwarna hijau. Ketika ia (Isa) memandang Dajjal, Dajjal pun meleleh (hancur) sebagaimana garam yang meleleh di dalam air. Kemudian dia lari dan dihadang oleh Isa di pintu timur kota Lud, kemudian Isa membunuhnya. Maka Allah menjadikan kekalahan terhadap orang-orang Yahudi, dimana tidak ada satu makhlukpun yang diciptakan Allah yang dijadikan perlindungan oleh mereka melainkan Allah akan menjadikannya berbicara, mulai dari batu, pohon, dinding dan binatang ternak kecuali pohon Gharqadah. Sebab ia termasuk dari pohonnya mereka yang tidak mau bicara. Lalu makhluk Allah yang lain angkat bicara, “Wahai hamba Allah yang Muslim, di sini ada orang Yahudi, kemarilah dan bunuhlah dia.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya hari-harinya (Dajjal hidup) ialah selama empat puluh tahun, setahun bagaikan setengah tahun, dan setahun berikutnya seperti sebulan, dan sebulan seperti sepekan dan sisa hari-hari tersebut seperti percikan api (yang cepat terbangnya), salah seorang berada di pintu Madinah di pagi hari, maka belum sampai pintu yang lain ia telah berada di sore hari.” Lalu dikatakan kepada beliau, “Wahai Rasulullah, bagaimana kami shalat di hari-hari yang sangat pendek tersebut?” beliau menjawab: “Perkirakanlah hari-hari kalian untuk melaksanakan shalat sebagaimana kalian memperkirakan pada hari-hari yang panjang ini, kemudian tunaikanlah shalat.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda lagi: “Kemudian Isa bin Maryam akan menjadi seorang hakim yang adil dikalangan ummatku dan seorang pemimpin yang bijaksana, ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus pajak dan membiarkan sedekah, maka ia tidak akan mencari seekor kambing atau seekor unta zakatpun, kedengkian dan permusuhan dihapus, bisa (racun) dari setiap makhluk yang berbisa diangkat sehingga apabila ada seorang bayi perempuan memasukkan tangannya ke dalam mulut ular, maka ular tersebut tidak akan membahayakannya, dan bayi perempuan itu juga dapat menyakiti seekor singa, sedangkan singa tersebut tidak akan membahayakan bayi itu. Dan serigala akan berada di tengah gerombolan kambing seakan-akan ia adalah anjingnya. Dunia akan dipenuhi oleh kedamaian sebagaimana bejana yang bersisi air (karena sangat ratanya), agama akan menjadi satu, maka tidak ada yang disembah selain Allah, terhapusnya seluruh hal yang menyebabkan peperangan, suku Quraiys kembali mengambil kekuasaannya, dan bumi seakan-akan seperti bintangan perak, dan tumbuh-tumbuhannya akan tumbuh seperti zamannya Nabi Adam, sehingga apabila ada sekelompok orang berkumpul untuk makan setangkai anggur, maka hal itu akan membuatnya senang, dan apabila sekelompok orang tersebut berkumpul untuk memakan sebuah delima, maka hal itu juga akan membuat mereka senang. Seekor sapi pada saat itu harganya sangatlah murah dan seekor kuda hanya seharga beberapa dirham.” Para sahabat berkata, “Wahai Rasulullah, kenapa kuda menjadi murah?” beliau bersabda: “Ia tidak digunakan untuk berperang selamanya.” Dikatakan kepada beliau, “Kenapa sapi jantan harganya mahal?” Beliau bersabda: “Sebab ia digunakan untuk membajak bumi semuanya. Sesungguhnya tiga tahun sebelum munculnya Dajjal, adalah waktu yang sangat sulit, dimana manusia akan ditimpa oleh kelaparan yang sangat, Allah akan memerintahkan kepada langit pada tahun pertama untuk menahan sepertiga dari hujannya, dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan sepertiga dari tanaman-tanamannya. Dan pada tahun kedua Allah akan memerintahkan kepada langit untuk menahan dua pertiga dari hujannya dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan duapertiga dari tumbuh-tumbuhannya. Kemudian di tahun yang ketiga, Allah memerintahkan kepada langit untuk menahan semua air hujannya, maka ia tidak meneteskan setetes air pun dan Allah memerintahkan kepada bumi untuk menahan semua tanaman-tanamannya, maka setelah itu tidak dijumpai satu tanaman hijau yang tumbuh dan semua binatang yang berkuku akan mati, kecuali yang tidak dikehendaki oleh Allah.” kemudian para sahabat bertanya, “Dengan apakah manusia akan hidup pada saat itu?” Beliau menjawab: “Tahlil, takbir dan tahmid akan sama artinya bagi mereka dengan makanan.” Abu Abdullah berkata; saya mendengar Abu Al Hasan Ath Thanafisi berkata; saya mendengar Abdurrahman Al Muharibi berkata, “Selayaknya hadits ini diajarkan kepada para pengajar sehingga ia dapat mengajari anak-anak didiknya dalam beberapa kitab.”[HR. Ibnu Majah: 4067, Kitab Fitan, Bab Fitnah Dajjal dan Keluarnya Isa ibnu Maryam, perawinya ada Imai’il bin Rafi’ yang didhaifkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan juga An-Nasa’i]

Ref:

1. Fitnah & Petakah Akhir Zaman, Abu Fatiah Al-Adnani, Hal 227 – 228, Cetakan I. Januari 2007, Edisi Revisi, Granada Mediatama, Solo

2. Abu Fatiah Al-Adnani, Dajjal ‘Sudah’ Muncul dari Khurasan, Hal 65 – 69, Cetakan 1, Juli 2006, Granada Mediatama, Solo

3. Lidwa.com

Pos ini dipublikasikan di akhir zaman, dajjal dan tag , . Tandai permalink.

53 Balasan ke Lamanya Dajjal Menetap Di Bumi, Ciri-ciri Fisik Dajjal, Cara Menangkal Dajjal, Yang Diperbuat Dajjal

 1. trisetyarso berkata:

  Ciri-ciri Dajjal:

 2. Zano berkata:

  Semoga Allah SWT menjaga kita semua dari kejahatan Dajjal.

 3. Fajar berkata:

  do`a in ya …
  semoga dajjal cepat dibinasakan oleh Allah SWT ….
  Amiieeen….

  kk tolong taruhkan mengapa dajjal memburu manusia agar masuk ke neraka ….
  tolong y yg buat blog ny …..

 4. heru berkata:

  y ALLAH….

  kayanya hidup kita d dunia ini sudah tak lama lagi dengan kedatangan dajjal.

  oiya,,, yang pnya blog ni, tolong dong jelaskan mngapa dajjal memburu manusia utk masuk neraka..?????

 5. heru berkata:

  kta sbgai bangsa manusia hrus mengantisipasi kedatangan dajjal….

  sya sebagai hamba ALLAH akan selalu berdo’a utk kematian dajjal….

 6. rezakahar berkata:

  Ada pertanyaan kenapa Dajjal memburu manusia untuk masuk neraka?

  Dajjal merupakan rangkaian dari peristiwa akhir zaman yang harus kita hadapi. Menghadapi rangkaian peristiwa akhir zaman adalah bagaikan menghadapi kematian. Hal ini sudah pasti datang, dan bagaimana kita menyikapinya, mempersiapkan diri menghadapinya.

  Dalam menghadapi kematian pun ada istilahnya the art of dieing (seni menghadapi kematian), jika orang ingin khusnul khatimah, maka ia akan menjaga dirinya dari kemaksiatan agar ketika ajal datang, dia dalam keadaan melakuka amalan surga.

  begitu juga dalam menghadapi akhir zaman, kita persiapkan diri kita ketika gerbang akhir zaman datang dengan dibaiatnya Imam Mahdi, kemudian munculnya Dajjal, turunnya Isa bin Maryam, keluarnya Ya’juj Ma’juj, Terbitnya Matahari dari barat, Munculnya Ad-Dukhan (kabut Asap) sampai terakhir dikirimkannya angin lembut yang mencabut seluruh manusia yang memiliki keimanan di hatinya walaupun sebesar biji zarrah sekalipun, sehingga yang tertinggal adalah orang-orang yang tidak memiliki iman, dan melakukan kemaksiatan terang-terangan, kata Allah tidak ada lagi disebut di muka bumi, sehingga kiamat ditimpakan kepada orang tersebut yang tersisa setelah mereka hidup dalam waktu yang ditentukan Allah swt.

  Yang mirip dengan kisah Dajjal ini dalam skup yang lebih kecil sudah dicontohkan oleh Firaun di mana ia mengaku sebagai Tuhan. Begitu juga Dajjal yang merupakan fitnah terbesar di akhir zaman, ia akan mengaku sebagai Tuhan juga. Tapi skupnya jauh lebih luas yang ia datangi.

  bersambung……

 7. rhena mulia berkata:

  smoga kita d jauh kan dari tipu daya dajjal dan semoga allh melindungi kita

 8. afni mufliyah berkata:

  uh gw merinding klo ttg kiamat dan dajjal , pengen tahu lebih jelasnya ttg kapan datangny dajjal ? mnurut lo dajjal da muncul blom ? i will know

  • rezakahar berkata:

   Dajjal datang ketika Imam Mahdi menaklukkan Istanbul. Imam Mahdi muncul ketika Kekhalifahan Islam dihilangkan dari muka bumi, kezhaliman pada saat puncak-puncaknya, gempa bumi lagi banyak-banyaknya.

 9. Hendri berkata:

  y ALLAh ampuni dosa kami dan selamatkanlah kami dari dajjal,hanya engkau yang bisa menyelamatkan kami.
  untuk yang membaca ini tolong,perkokohkan iman kalian terus sholat 5 waktu dan tetap ingat tuhan kita hanya ALLAH S.W.T yang maha penguasa yang mempunyai langit dan bumi.
  semangat para hamba ALLAH!!!!

 10. nadairasachi berkata:

  blogers please donk… jawb pertanyaan sy.

  segitiga bermuda tmpat keluar,a dajjal?????

  dajjal cm 1 ap banyakk..??

  • rezakahar berkata:

   Segitiga Bermuda tempat keluar Dajjal itu adalah analisisnya Muhammad Isa Daud, Penulis Mesir yang salah satu Karyanya adalah Dialog dengan Jin Muslim.

   Kalau menurut Hadits yang shahih, keluarnya Dajjal adalah di Khurasan (Sekitar Iran – Afganistan). Dajjal akhir zaman hanya seorang saja yang matanya picek sebelah. sedangkan Dajjal pembohong besar yang 30 orang itu adalah yang mengaku sebagai Nabi dan pengikutnya banyak, dan muncul sebelum Dajjal Akhir Zaman yang bermata buta sebelah ini muncul dari Khurasan ketika Imam Mahdi melakukan penaklukan akhir zaman

 11. gena berkata:

  ich waw , ngeri juga ea ngeliat gambar’a ! mudah”an qta di lndungi oleh allah s.w.t !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! amin

 12. dadak sukanda berkata:

  saya pernah mendengar benarkah dajjal d kurung d segi3 berbudha dan tentang nama juj dan ma’juj,,, pha kah itu benar ada’y

 13. ya rabb……!!!!!
  ampunilah dosa2 kami, & jauhkanlah kami dari fitnah dunia & akhirat.

  • rezakahar berkata:

   amalkan doa perlindungan dari Api Jahannam, Adzab Kubur, Fitnah Hidup dan Mati dan dari Fitnah Dajjal di akhir shalat sebelum salam.

 14. echi berkata:

  npa dajjal bgtu ya???

  saya msh pngen tw tntang dajjal.,
  dmna sbnrnya dajjal itu brada???

 15. satria berkata:

  segitiga misterius ada 2 didunia ini pertama dkt miami,puertorico &pulau bermuda

  satunya lagi diindonesia dekat sulawesi

  ttg segi3 itu gw dah baca apa di segi3 bermuda akan kluar dajjal
  atau di segi3 masalembo yang kluar dajjal/yaju’j dan ma’ju’j

 16. dinda berkata:

  apakah dajjal mempunyai keturunan?

  apakah dajjal mempunyai kekurangan yang bisa kita lawan pda suasana yang sulit?

  tolong di jwb ea…….

  • rezakahar berkata:

   Sudah saya tambahkan di tulisan ini dalil bahwa Dajjal tidak punya keturunan. Untuk menghadap Dajjal ada 3 hal:
   1. Baca 10 awal atau akhir surat Al Kahfi.
   2. Baca doa perlindungan dari Dajjal setiap akhir shalat sebelum salam.
   3. Menghindar atau lari dari Dajjal jika dia muncul

  • ula berkata:

   Dajjal tdk mempunyai keturunan
   hanya nabi Isa satu satunya manusia yg nantinya memusnakan dajjal atas rahmat allah swt

 17. sri suparti titi berkata:

  semua yang ada di bumi dan seisinya adalah ciptaan ALLAH swt kita kembalikan kepada NYA
  kenapa ALLAH swt menciptakan/mengirim DAJJAL/SAI BABA ?
  itu karna ALLAH swt ingin menguji umatnya.

 18. Al Barra berkata:

  Makasih bang reza, ane izin baca tulisan abang….

 19. Ramadhan berkata:

  Askum. . .gimana sih cra membdakan ilusi atw tipu dya yg dbuat oleh dajjal ?

 20. cache berkata:

  ada seorang pemuda arab yang selamat dari fitnah dajjal (sebelumnya semua orang yang menentang dajjal pasti akan dibumi dan negeri itu akan dibumi hanguskan) …!

  pada saat pemuda itu bertemu dengan dajjal maka dajjal akan memaksa pemuda itu untuk mengakuinya sebagai tuhan …. dan dengan lantang pemuda itu menolaknya …. maka diambillah pedang dan ditebaskan pada pemuda itu sehingga terbelah menjadi dua (2) sehingga matilah pemuda itu …. dan kemudian dajjal menghidupkannya lagi ….

  setelah pemuda itu hidup maka dajjal bertanya lagi “apakah masih tidak percaya engkau bahwa aku adalah tuhanmu..” , sang pemuda menjawab “kalo ‘tadi aku belum yakin, tapi sekarang aku yakin bahwa kamu adalah dajjal sang pendusta… dan ketahuilah bahwa setelah ini tidak akan ada seorang dimuka bumi ini yang dapat kau bunuh lagi”, ” aku hanya tidak percaya bahwa akulah yang dibicarakan oleh nabi itu..”

  untuk detailnya lihat riwayat bukhori muslim ..!

 21. kia berkata:

  ya allah..jauhkan semua hambamu dari fitnah dajal termasuk hambamu yg hina ini,amin.

  • rezakahar berkata:

   baca doa ketika shalat sebelum salam:

   Allahumma inni a’udzubika min ‘adzabi jahannam, wa a’udzubika min ‘adzabilqabri wa a’udzubika min fitnatil mahya wal mamat, wa a’udzubika min syari fitnati masihiddajjal.

   Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari adza neraka Jahanam dan aku berlindung kepada-Mu dari adzab kubur, dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kehidupan dan kematian dan aku belindung kepada-Mu dari kejahatan fitnah Al Masih Ad-Dajjal

  • silvi berkata:

   asal kita bisa menjaga diri kita dgn baik,pasti kita bisa terlindung dari sgla marabahaya……..

 22. nur kamarina berkata:

  bulu romaku tiba-tiba sahaja meremang

 23. silvi berkata:

  menurut saya isu kemunculan dajjal di bumi bisa ditanggapi dgn bijak.karna,bumi ini memang sudah tua dan didalam al-quran memang ada bahwa pada suatu hari akan turun dajjal sbg tanda akhir zaman………..

 24. silvi berkata:

  semoga allah swt selalu menyertai langkah kita semua.

  • ula berkata:

   dajjal hanyalh hamba ALLAH dia mangku ngku sebagai tuhan sebanarnya tuhan itu tidak cacat tetapi ALLAH tidak cacat sesungguhnya ia hanya diberi kemampuan dan sombong karnah kemampuan itu
   Tapi saya mau tanya apakah dajjal mempunyai kemampuan untuk memati dan menghidupkan manusia seperti layaknya tuhan tolongyyaaaaa ????????

   • rezakahar berkata:

    Mungkin kemampuan dajjal dalam menghidupkan dan mematikan digambarkan oleh hadist-hadist berikut shahih Bukhari dan Muslim, dan sebuah Hadist Ibnu Majah yang salah seorang perawinya didhaifkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasai. Karena hadistnya panjang, saya masukkan ke dalam pembahasan, tulisannya sudah saya update dan saya tambahkan hadistnya

 25. tenni berkata:

  kalau ingin slamat dri segala marabahaya,kita sbg umat yg beriman seharusny bisa percaya kpd allah swt akan kebesarannya dan kekuasaannya.dalam hati kita akan selalu ada nama allah,kalau kita percaya kpdany&tidak mudah percaya kpd sesuatu yg besifat belum pasti.

 26. Abu Humairah bin Husni Nasution Al Kuta Pinang berkata:

  Dajjal itu berkali-kali hadits Rasulullah S.A.W yang shahih keluar dari TIMUR bukan apa yang seperti digambarkan MUHAMMAD ISA DAUD berandai-andai dari BARAT segi tiga bermuda. Siapakah yang lebih jelas bahasanya dari kita-kita sekarang kecuali Rasulullah S.A.W. Tidak ada kesamaran dan ta’wil yang dibebankan dari bahasa beliau bukan pula perkataan-perkataan kiasan seperti lagu Ebit G Ade, sudah jelas dari arah timur Dajjal akan datang walaupun negerinya hanya Allah yang Maha Mengetahui. Jadi tidak ada perubahan makna dan tafsir kecuali Dajjal berteriak Dajjal, kita hanya berharap banyak berdoa sesuai sunnah Rasulullah S.A.W untuk menangkis pengaruh Dajjal tersebut. Lihatlah perpadauna Syiar dan Sihir telah terjadi sangat banyak dalam mendakwahkan agama dibelahan timur ini ??? Manusia telah berani menukar ayat al Qur’an menjadi kitab amalan-amalan AJIMAT ??? Untuk mengobati jasmani yang sakit dengan kekuatan amalan-amalan tertentu dengan mengikuti ahli agama yang sesat yang sedikit mengikuti sunnah Rasulullah S.A.W ??? Dan kita katakan itu karamah, itu wali Allah, bahkan mengatakan reinkarnasi para Nabi-2 Allah dan juga Wali-2 Allah. Padahal itu semua tipuan seperti pensulap yang kerap menontonkan kebohongan seakan mukjizat. Berhati-hatilah saudaraku seiman banyaklah melangkahkan kaki berjama’ah di Mesjid, lindungi anak dan istri mu dari tontonan TV yang lebih banyak mudharatnya dari manpaatnya. Bukankah TV bermata satu ???

 27. chikana berkata:

  ya Allah (edited) hindarkan kami dari marabahaya.dan apakah dunia ini sudah mau hancur?

 28. immawati armha berkata:

  semoga saja kita termasuk orang yang dilindungi olej h allah swt

  dan terjauh dari dajjal amien

 29. erliend aniefer berkata:

  astagfirullah,,,
  begitu mengerikan wujud dajjal itu,,
  bagaimana jka dy bnar” akn dtang,,,???
  lndungilah smua kaum muslim yaa ALLOH,,,,

 30. ula berkata:

  Semoga tak ada nantinya orang yang terpengaruh oleh fitnah dajal

 31. firman berkata:

  ya robbb???? lindungilah hambanmu ini dari fitnah dajjal yank amat kejih itu,, dn aq brsaksi bhwa tiada tuhan selain enkau ya allah,n nbi muhammad adalah utusanmu ya allah???

 32. iyga berkata:

  astaghfirullah hal’azim…………sudah banyak orang yang menjauhi perintah Mu………….malah banyak orang yang mendekati larangan Mu…………. semoga Engkau mengampuni semua perilaku umat Mu………….

 33. Michael berkata:

  ayo kita benahi diri kita masing-masing DARI SEKARANG, jangan sampai dajjal merasuki diri kita
  “NGERI BANGET KEHIDUPAN DUNIA INI”

 34. Mya Arafah berkata:

  ya Alloh,,,lindungilah aq dan umat muslim dr sgala fitnah dan tipu daya manusia dan syetan yg terkutuk,,
  tuk mnghindari fitnah dajjal,,mmbca spuluh ayat dr surat Al-kahfi

 35. ima berkata:

  ya allah.. Hamba sudah bnyak berdosa, semoga dengan penjelasan ini hamba bisa lebih mningkatkan keimanan lagi. Amin..

 36. imassweet berkata:

  “….dan kebanyakan isi khutbah Beliau selalu menceritakan kepada kami tentang Dajjal supaya kami berhati-hati……….”
  Sekarang memang jarang terdengar sekali.. ya…!!!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s